SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie

08-530 Dęblin, ul.Niepodległości 8, tel. dyr.81 88 30 635 tel. sekr./internat 81 88 30 017

 

E-mail: sosw@deblin.pl

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 22 października 2019

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Klauzula informacyjna

2019-01-10

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

Administratorem danych osobowych jest  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, ul. Niepodległości 8, 08-530 Dęblin, tel. 81 88 30 017, e-mail: sosw@deblin.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi takimi jak m.in.: apele, konkursy, zawody sportowe, uroczystości  w następujących celach:

1) publikacja imienia, nazwiska dziecka  na gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora

 

2) rejestracja i publikacja wizerunku dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora

3) publikacja imienia, nazwiska dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych 

4) rejestracja i publikacja wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych jego elektronicznych materiałach informacyjnych 

5) umożliwienia Administratorowi komunikacji elektronicznej z Panem/Panią tj. telefonicznie i/lub przez e-mail i/lub przez e-PUAP

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych jest udzielnie przez Panią/Pana zgody  na wskazane powyżej cele przetwarzania jako  rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Dane osobowe mogą zostać przekazane  wyłącznie uprawnionym  z mocy prawa instytucjom

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez   następujący czas:

  • w formie tradycyjnej w gazetkach ściennych/gablotach  i innych materiałach drukowanych 100 lat
  • w formie elektronicznej  na stronie internetowej  i innych materiałach elektronicznych 100 lat

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE

Przysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych:

a) do dostępu ,  b) do sprostowania , c)  do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie gdy  obowiązywała e) do usunięcia f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych  jest całkowicie dobrowolne,ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane  cele przetwarzania. Brak Pani/Pana  zgody  na dany cel przetwarzania uniemożliwia   jego realizację np. publikację wizerunku czy imienia i nazwiska dziecka nawet jeśli zostanie laureatem konkursu    

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

 

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna

Klauzula udzielenia zgody

2019-01-10

Klauzula udzielenia zgody

przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

                                                                         

Dęblin, ………………….………..

 data

Oświadczam, że:

 

  1. ………………………………… jestem rodzicem/opiekunem prawnym ............................................

                  Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna                                                                       Imię i nazwisko dziecka
                                                                                            

  2. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora (SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-
      WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie) i  z przysługującymi mi  oraz    
      mojemu dziecku prawami  względem danych osobowych.

 

                                                   ..............................
Podpis

                                                                                                  

3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na publikację imienia, nazwiska mojego dziecka
    w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach 
    informacyjnych Administratora 

                                                                                                                                                                   …………………………
Podpis
                      

                                                                                                                                                              

4. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*   na rejestracje i  publikację  wizerunku mojego 
    dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach 
    Administratora


                                                                                               ................................
Podpis
                                                                                                                                                                                                                   

5. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*     na publikację  imienia, nazwiska dziecka w formie 
    elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach
    informacyjnych 

                                                                                                                                                                              .............................
Podpis

                                                                                                                                                                                                                                

6. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na rejestrację i publikację  wizerunku dziecka  w 
    formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych elektronicznych jego
    materiałach informacyjnych 

 

                                                                                                                                                                  .............................
Podpis

                                                                                                                                                                                                                                    

 7. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  aby Administrator komunikował się ze mną  
     elektronicznie poprzez:

telefon/SMS*  na  nr   ………………………………..……  e-mail* ………………………………………………

 e-PUAP    …………………………………………..…………..

 Zgoda  obejmuje   doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

                                                                                                                                                                                        ...........................
Podpis

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

*  niepotrzebne skreślić

 

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Czytaj więcej o: Klauzula udzielenia zgody