METODA OŚRODKÓW PRACY

Metoda ośrodków pracy to całościowe nauczanie. Pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Jest to szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne uczniów z upośledzeniem umysłowym, którzy mają duże trudności w różnicowaniu, wnioskowaniu, samodzielnym myśleniu, abstrahowaniu, wiązaniu logicznych całości, wnioskowaniu, samodzielnym myśleniu, orientacji w nowej sytuacji.