Działania prozdrowotne

Harmonogram działań prozdrowotnych w roku szkolnym 2020/2021

 Program Trzymaj Formę i Szkoła Promująca Zdrowie

Priorytety:

-        Promowanie zdrowego stylu życia.

-        Utrwalanie  zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej.                                                                                                                                         

 

Cele ogólne:

                       - stwarzanie okazji do nabywania różnych doświadczeń i wiedzy na temat zdrowego stylu życia;

                       - tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego uczniów naszej szkoły;

                       - kontynuowanie podejmowanych działań, podnoszących prestiż szkoły.

Cele szczegółowe:

- zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę dbania o własne zdrowie: prawidłowe odżywianie, higienę osobistą, higienę pracy
  i aktywność ruchową;

- wdrażanie i zachęcanie uczniów do udziału w różnorodnych formach aktywności fizycznej;

- utrwalanie zasad zdrowego stylu życia;

- propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

 

Autor: Agata Zahorska