Konkurs - Zdrowie

Realizacja zadania o charakterze pożytku publicznego w zakresie zdrowia

 

     Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych IGNIS, działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, w lutym 2020 roku, wzięło udział w ogłoszonym przez Burmistrz Miasta Dęblin otwartym konkursie ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku. Stowarzyszenie złożyło ofertę w zakresie zdrowia – zadanie nr 12 - profilaktyka chorób i promocja zdrowia, w szczególności poprzez edukację zdrowotną i aktywny wypoczynek. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 2000 zł. Zadanie było realizowane w terminie od 1 września do 31 listopada 2020r.

Zrealizowane działania w ramach zadania publicznego to:

1. BEZPIECZNY TURYSTA - Przeprowadzenie zajęć teoretycznych dotyczących bezpieczeństwa w trakcie uczestnictwa w imprezach turystycznych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez 3 nauczycieli-specjalistów w wymiarze 30 godzin. Liczba uczestników biorących udział w każdym zajęciu to 20 wychowanków/uczniów. Czas trwania jednej godziny to 45 minut. Zajęcia zostały zrealizowane w trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Internacie w miesiącach wrześniu i październiku 2020r.

2. TRZEŹWO ZDROWO TURYSTYCZNIE I SPORTOWO - Zorganizowanie dla uczestników projektu pogadanek o tematyce profilaktycznej /alkohol, nikotynizm, uzależnienie od Internetu, nieodpowiednie nawyki żywieniowe/ z zakończeniem motywującym do wyboru racjonalnych metod spędzania czasu wolnego. Zajęcia zostały przeprowadzone przez 5 nauczycieli-specjalistów w wymiarze 60 godzin. Liczba uczestników biorących udział w każdym zajęciu to 20 wychowanków/uczniów. Czas trwania jednej godziny to 45 minut. Zajęcia zostały zrealizowane w trakcie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w Internacie w miesiącach: wrześniu, październiku i listopadzie 2020r.

3. W POSZUKIWANIU DUCHA GÓR – Uczestnictwo w Ogólnopolskim Harcerskim Rajdzie Górskim „GRANICA 2020” w Szklarskiej Porębie. W wycieczce uczestniczyło 20 wychowanków/uczniów. Opiekę sprawowało 4 nauczycieli-specjalistów w wymiarze 432 godzin. Czas trwania jednej godziny to 60 minut. Czas trwania wycieczki 5 dni. Wycieczka odbyła się w dniach 17-20 września 2020r. Wychowankowie/uczniowie uczestnicząc w wycieczce odbywającej się w środowisku Gór Izerskich ora Rudaw Janowickich odwiedzili: Starą Chatę Walońską , Leśną Hutę Szkła, wodospad Szklarki, Muzeum Ziemi JUNA, Pałac w Łomnicy,  Starościńskie Skały, Polanę Jakuszycką, Osadę Orle, Cichą Równię, Rozdroże pod Cichą Równią- Kopalnia Stanisław, Wysoki Kamień, Białą Dolinę. W trakcie pobytu w hucie szkła kryształowego „Julia” w Piechowicach harcerze wzięli udział w warsztatach „Na szkle malowane”. Młodzież po raz pierwszy wykonywała prace tą techniką, a tematyka prac związana była z jesienią i górami. Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach przyrodniczych, z pomocą prowadzących grupę przewodników górskich poznali przeróżne rośliny i dowiedzieli się o ich ciekawych właściwościach. Równie ciekawe i atrakcyjne były zajęcia ruchowo-sportowe, podczas których młodzież uczyła się współzawodnictwa opartego na zasadzie fair- play, wdrażała się do pokonywania trudności i własnych ograniczeń, poszerzała wiedzę i umiejętności m. in. z zakresu harcerstwa.

4. DNI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – Przeprowadzenie zajęć tematycznych przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu celem usprawniania rozwoju dziecka. W zajęciach uczestniczyło 20 wychowanków/uczniów. Zajęcia zostały przeprowadzone przez 4 nauczycieli-specjalistów w wymiarze 32 godzin. Czas trwania jednej godziny to 60 minut. Zajęcia zostały zrealizowane przez dwa dni w miesiącu listopadzie 2020r. Wychowankowie/uczniowie korzystając z zakupionego sprzętu do terapii sensorycznej usprawniali swój rozwój w obszarach zaburzonych funkcji.

 

5. KRONIKA MULTIMEDIALNA PROJEKTU - Wykonanie przez wychowanków prezentacji multimedialnej z pamiątkowymi zdjęciami. W zajęciach uczestniczyło 20 wychowanków/uczniów, którzy pod opieką nauczyciela informatyki na zajęciach Koła Informatycznego wykonali pamiątkową prezentację multimedialną.

 

Wszystkie wyżej opisane działania zostały zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą realizacji zadania publicznego. Wychowankowie/uczestnicy bardzo aktywnie uczestniczyli w realizowanych działaniach, zarówno w zajęciach tematycznych, jak i wycieczce szkolnej. Wszyscy uczestnicy zadania są uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie. Realizacja zadania powierzona była 13 nauczycielom zatrudnionym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie. Wśród nich znaleźli się:
-terapeuci integracji sensorycznej
-wychowawcy internatu
-wychowawca świetlicy
-nauczyciele przedmiotów: techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki, zajęć rozwijających kreatywność
-instruktorzy harcerscy działających w Ośrodku Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku ZHP oraz licencjonowany Przewodnik Turystyczny Powiatu Ryckiego.

Niepełnosprawni uczestnicy realizujący wyżej wymienione działania:
-uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjno-terapeutycznych prowadzonych w środowisku górskim /Karkonosze, Góry Izerskie/
-potrafili wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, co pozwoliło uwierzyć im we własne siły i możliwości /ważny zakres terapeutyczny w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
-potrafili aktywnie spędzać czas wolny
-potrafili dbać o zdrowie własne i innych
-poznali skutki używania środków odurzających: tytoniu i alkoholu
-umieli prowadzić zdrowy tryb życia – aktywny i bez nałogów
-potrafili odmawiać w przypadku zaproponowania im przez kogoś papierosów czy alkoholu
-samodzielnie poznawali świat przyrody
-umiejętnie korzystali z dróg publicznych
-poznali historię i zabytki Polski
-poznali oznakowania szlaków turystycznych
-rozwinęli zainteresowania przyrodnicze i turystyczne
-korzystali racjonalnie i bezpiecznie z zasobów przyrody
-potrafili integrować się z innymi niepełnosprawnymi, a także z pełnosprawnymi osobami
-popularyzowali zdrowy styl życia
-korzystali z zakupionego sprzętu podczas terapii integracji sensorycznej celem rozwoju zaburzonych funkcji.

Realizując zadanie uczestnicy osiągnęli rezultaty, które będą stosowali w swoim dalszym życiu:
-przełamywanie barier społecznych
-podnoszenie umiejętności samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie
-kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków czynnego i aktywnego wypoczynku
-promowanie zdrowego stylu życia
-nauka pozytywnego myślenia o innych i uczenie się otwartego komunikowania
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i nikotynowym
-umiejętność obrony przed naciskiem otoczenia, nauka asertywności
-wdrażanie do przestrzegania zasada współzawodnictwa zespołowego
-rozbudzenie potrzeb kontaktów z przyrodą
-rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw
-kształtowanie samodyscypliny
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
-wpajanie zasad bezpieczeństwa w czasie pieszych wędrówek
-rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej dziedzinie sportu lub turystyki
-promocja harcerskiego i turystycznego stylu życia.

 

Trwałym rezultatem zadania jest zakupiony sprzęt do terapii integracji sensorycznej na kwotę 2397 zł 50 gr. Te zakupione sprzęty i pomoce sensoryczne uzupełniły naszą bazę dydaktyczno-profilaktyczną, a oddziałując na różne zmysły pozytywnie wpłynęły na rozwój naszych uczniów i wychowanków. Przyczyniły się do poszerzenia ich wiedzy i usprawnienia kondycji fizycznej. Zakupiony sprzęt został zaprezentowany podczas Dni Integracji Sensorycznej.

Zrealizowane działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną za pośrednictwem stowarzyszenia, wspierane przez Miasto Dęblin przyczyniły się min.
-do zaspokojenia potrzeb społecznych oraz poprawy jakości życia
-wzmocnienia świadomości społecznej wśród mieszkańców Dęblina
-zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Dęblina
-realizacji ważnego celu społecznego w Dęblinie
-promocji stowarzyszenia działającego na rzecz mieszkańców Dęblina
-wzmocnienia potencjału stowarzyszenia oraz rozwoju wolontariatu na terenie Miasta Dęblin
-wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej Dęblina
-umacniania partnerstwa między Miastem Dęblin a stowarzyszeniem.

Autor: Marta Czajkowska, Paweł Jaraszek