Deklaracja dostępności

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beta Kwapisz, e-mail: bkwapisz@sosw.deblin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8830 017. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku SP nr 1 i SPdP  prowadzą trzy wejścia: wejście główne od ulicy Niepodległości, dodatkowe od ul. Niepodległości oraz wejście przez klatkę zewnętrzną z tyłu  budynku.
Do wejścia budynku szkoły prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków (wejście główne).

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku szkoły.
W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W parterowym budynku Przedszkola nr 5 są dwa wejścia: główne oraz prowadzące na plac zabaw. Cały budynek  dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.- korytarze, sale do zajęć i toalety.

Na dziedzińcu SOSW, przed budynkiem przedszkola, wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art.14. ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie została wyznaczona Pani Marta Czajkowska

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

  • - wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do SOSW w Dęblinie, 
  • - przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
  • - monitorowanie działalności SOSW w Dęblinie  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Kontakt:

Marta Czajkowska

Koordynator do spraw dostępności

81 8830 017