Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej

„Masaż Shantala. Dotyk Miłość dla Twojego dziecka”

 

 

 

Autorzy innowacji: Ewa Laszczewska, Kinga Dąbek

Rodzaj innowacji: nowatorskie terapie metodyczno-organizacyjne

Miejsce innowacji: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dęblinie

Termin realizacji: cykl 7 spotkań w marcu, kwietniu i maju w 2021 roku.

Zakres innowacji: zajęcia z dziećmi objętymi Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju
oraz ich rodzicami.

 

Podsumowanie

W roku szkolnym 2020/2021 realizowana była innowacja pedagogiczna metodyczno-organizacyjna- „Masaż Shantala. Dotyk Miłość dla Twojego dziecka”.

Innowacja przeznaczona była dla dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju  w  Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Dęblinie oraz ich rodziców.

 

Założenia innowacji

Głównym założeniem innowacji było rozpropagowanie wśród rodziców oraz zachęcanie ich do stosowania nowej terapii wspomagającej prawidłowy rozwój dziecka, jaką jest masaż Shantala. Organizatorom zależało również na ogólnym poszerzeniu zainteresowania i wiedzy rodziców na temat terapii prowadzonych w ośrodku.

Cele innowacji

 

-        aktywizacja terapeutyczna rodziców, jako metoda wspierania rozwoju dziecka;

-        zmniejszenie dolegliwości ze strony pokarmowego;

-        zaspokojenie potrzeb systemu proprioreceptywnego i dotykowego;

-        zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji;

-        poprawienie odporności organizmu;

-        wdrażanie zdrowych nawyków; 

-        zwiększenie pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji u dzieci.

 

Realizacja zadań

7 spotkań w wymiarze 1 godziny.

 

Tematyka spotkań obejmowała następujące tematy:

 1. 24.03.2021r.Temat: Omówienie Masażu Shantala. Przeprowadzenie Ankiety o dziecku. Zapoznanie z językiem ciała dziecka. Przedstawienie technik relaksacyjnych.
 2. 14.04.2021r. Temat: Masaż pierwszego obszaru – I Klatka piersiowa i rączki.
 3. 19.04.2021r. Temat: Masaż drugiego obszaru – II Brzuszek i nóżki.
 4. 21.04.2021r. Masaż trzeciego obszaru – III Plecy.
 5. 26.04.2021r. Masaż czwartego obszaru – IV Twarz.
 6. 28.04.2021r. Piaty Obszar – V Gimnastyka.
 7. 05.05.2021r. Masaż I LOVE YOU (poprawa perystaltyki jelit).

 

Ewaluacja

 

Ewaluacja przebiegała zarówno w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej, jak i po jej zakończeniu. Źródłem pozyskiwania informacji na temat programu byli rodzice uczestniczący w  zajęciach.

W celu sprawdzenia efektów wprowadzonej innowacji pedagogicznej, systematycznie monitorowano zaplanowane działania poprzez:

-        prowadzenie dokumentacji spotkań: wpisywanie zakresu spotkań, dat zrealizowanych zajęć, obecności osób uczestniczących w szkoleniu;

-        przeprowadzanie ankiet wśród rodziców;

-        przygotowanie pisemnego sprawozdania po zakończonej innowacji (sprawozdanie z  realizacji innowacji oraz uzyskanych wyników i wniosków zostało przedstawione na Radzie Pedagogicznej w dniu 17.05.2021r.).

 

Wśród rodziców została przeprowadzona ankieta na temat zajęć:

 1. Pyt. O jakiej porze dnia dziecko lubi być masowane?

Odp. 1. Przed kąpielą, 2. Wieczorem. 3. Trudno powiedzieć.

 1. Pyt. Jak często wykonywany jest masaż?

Odp. 1. Staramy się 3 razy w tygodniu, 2. Staramy się codziennie, 3. Z potrzeby.

 1. Pyt. Z jaką czynnością miała Pani/Pan najwięcej problemów?

Odp. 1. Z żadną czynnością, 2. Z zapamiętaniem kolejności czynności w masażu,
3. Z przekonaniem dziecka.

 1. Jak dziecko reaguje na masaż klatki piersiowej?

100% odpowiedzi – Widzę, że dziecku się podoba.

 1. Jak dziecko reaguje na masaż rączek?

75% odpowiedzi – Widzę, że dziecku się podoba.

25% odpowiedzi- Jest raczej obojętne.

 1. Jak dziecko reaguje na masaż brzuszka?

100% odpowiedzi – Widzę, że dziecku się podoba.

 1. Jak dziecko reaguje na masaż nóżek?

75% odpowiedzi – Widzę, że dziecku się podoba.

25% odpowiedzi- Widzę, że mu się nie podoba.

 1. Jak dziecko reaguje na masaż pleców?

100% odpowiedzi – Widzę, że dziecku się podoba.

 1. Jak dziecko reaguje na masaż twarzy?

75% odpowiedzi – Widzę, że dziecku się podoba.

25% odpowiedzi- Widzę, że mu się nie podoba.

 1. Jak dziecko reaguje na gimnastykę?

100% odpowiedzi – Widzę, że dziecku się podoba.

 1. Jakie są Pani/Pana odczucia związane z masażem?

1. Wycisza.

2. Wspomaga rozwój dziecka, wycisza, wzmacnia poczucie więzi między mamą a córką.

3. Jestem zadowolona.

   12. Czy jest Pani/Pan zadowolona/-y z takiej formy prowadzenia zajęć?

1. Tak

2. Zajęcia prowadzone były w sposób merytoryczny, przystępny. Panie zawsze były przygotowane perfekcyjnie.

3. Jestem zadowolona.

   13. Co zmieniłaby/- łby Pani/Pan w sposobie prowadzenia zajęć?

1. Nic

2. Absolutnie nic

3. Nic

   14. Inne uwagi.

1. Więcej takich warsztatów.

 

Na podstawie obserwacji, rozmów z rodzicami oraz przeprowadzonych ankiet można poznać preferencje dziecka co do siły masażu oraz poddawanych masażowi okolic ciała. Należy brać pod uwagę subiektywne odczucia uczestników, ponieważ większość z nich wykazywała obronność dotykową oraz inne zaburzenia.  Podczas realizacji innowacji zostały zastosowane różne formy pracy z dziećmi i rodzicami. Głównie zajęcia opierały się na indywidualnym podejściu do dziecka, jego możliwości psychofizycznych i deficytów. Zwrócono również uwagę na predyspozycje rodziców.

Stosowano metodę poglądową, wykorzystując lalki instruktażowe. Wszystkie zajęcia miały charakter warsztatowy, w związku z czym wszelkie błędy popełniane przez rodziców były na bieżąco wychwytywane i korygowane. Każde spotkanie kończyło się wymianą wrażeń i spostrzeżeń oraz omówieniem własnych doświadczeń, sukcesów, problemów, wątpliwości. Podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera, sprzyjająca pogłębianiu relacji dziecko/rodzic, a także komunikacji pomiędzy rodzicami i terapeutami.

Po każdych zajęciach uczestnicy otrzymywali instrukcję wykonania masażu danego odcinka ciała oraz ćwiczenia.

Podsumowanie

Wyciągając wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, należy stwierdzić, że innowacja pedagogiczna zakończyła się sukcesem. Wszystkie założenia zostały zrealizowane a cele osiągnięte.

Analiza formularzy ankiet wykazała, że innowacja zdecydowanie poprawiła jakość pracy szkoły. Dzięki takim programom, placówka postrzegana jest jako miejsce przyjazne rodzinie i  oferujące wszechstronną pomoc dziecku, poprzez dobór różnorodnych, profesjonalnych form terapii, dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. Stwarza korzystne warunki dla poprawy funkcjonowania dziecka w życiu codziennym oraz progresu w jego rehabilitacji. Wszystko to znacząco wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku ośrodka wśród dzieci i rodziców.

Wnioski

Z przeprowadzonych obserwacji, rozmów oraz analizy ankiet wynika, że w środowisku lokalnym istnieje duże zapotrzebowanie na zajęcia umożliwiające aktywizację rodziców w zakresie wspomagania rozwoju własnego dziecka. Obserwuje się również potrzebę komunikacji, wymiany spostrzeżeń i dzielenia się problemami związanymi z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym. Konieczna jest również działalność propagująca różnorodne, sprawdzone i efektywne terapie oraz metody pracy z dzieckiem dotkniętym deficytami i zaburzeniami rozwojowymi.

Rekomendacje

Efektywne promowanie zajęć innowacyjnych wśród nauczycieli oraz szerszy udział nauczycieli, w  tym nauczycieli stażystów w lekcjach i zajęciach otwartych z udziałem uczniów (w ramach zajęć innowacyjnych).

 

                                                                         Ewa Laszczewska

                                                                         ……………………

                                                                         Kinga Dąbek

                                                                         …………………….