Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula udzielenia zgody

Klauzula udzielenia zgody

przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

                                                                         

Dęblin, ………………….………..

 data

Oświadczam, że:

 

1.…………………………………………….....jestem rodzicem/opiekunem prawnym* ………………………………………………............

      Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna                                                                            Imię i nazwisko dziecka
                                                                                            

2. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora (SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie) i  z przysługującymi mi  oraz mojemu dziecku prawami  względem danych osobowych.

 

                                                   ……………………
Podpis                      

                                                                                                                                                           

3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na publikację imienia, nazwiska mojego dziecka  w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora 

                                                                                                                                                                   …………………………
Podpis                      

                                                                                                                                                                                                                                   Podpis   
3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*   na rejestracje i  publikację  wizerunku mojego dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora


                                                                                                 …………………………
Podpis                      

                                                                                                                                                                                                                                   

                                   

4. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*     na publikację  imienia, nazwiska dziecka w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych 

                                                                                                                                                                   …………………………  
Podpis                    

                                                                                                                                                                                                                                 

                                  

 

6. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na rejestrację i publikację  wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych elektronicznych jego materiałach informacyjnych 

 

                                                                                                                                                                   ………………………… 
Podpis                     

                                                                                                                                                                                                                                    

                                   

7. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  aby Administrator komunikował się ze mną  elektronicznie poprzez:

telefon/SMS*  na  nr   ………………………………..……  e-mail* ………………………………………………

 e-PUAP    …………………………………………..…………..

 Zgoda  obejmuje   doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

                                                                                                                                                                   ………………………… 
Podpis                     

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

*  niepotrzebne skreślić

 

Podstawy prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  • Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Przejdź do góry