Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O placówce

O placówce

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dęblinie jest placówką z ponad 40-letnią tradycją i doświadczeniem
w kształceniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 1
 • Miejskie Przedszkole nr 5 "Iskierka"
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Internat z grupami wychowawczymi
 • WWR

Do szkoły przyjmowani są uczniowie, posiadający orzeczenie wydane przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim
oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Ponadto do przyjęcia ucznia do szkół, wchodzących w skład Ośrodka potrzebne są następujące dokumenty:

 • podanie do Dyrektora o przyjęcie do szkoły i internatu,
 • odpis aktu urodzenia,
 • numer PESEL,
 • ostatnie świadectwo szkolne wraz z opinią o uczniu,
 • karta zdrowia,
 • 2 fotografie,
 • dokumentację medyczną w przypadku leczenia specjalistycznego.

Naszym uczniom proponujemy:

 • Pomoc psychologiczno -pedagogiczną
 • Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkole i w domu
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne, w tym:
  • zajęcia terapeutyczne w Sali Integracji Sensorycznej,
  • zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata,
  • zajęcia mające na celu korygowanie wad postawy,
  • zajęcia z zakresu korygowania wad wymowy,
  • zajęcia z elementami socjoterapii, arteterapii, biblioterapii,
  • zajęcia wspomagające komunikację AAC,
  • zajęcia z elementami fizjoterapii, kinezyterapii,
  • terapię EEG Biofeedback.
 • Zajęcia muzyczno - ruchowe.
 • Zajęcia relaksacyjne.
 • Zajęcia w kołach zainteresowań:
  • koło teatralne,
  • koło informatyczne,
  • koło folkowe,
  • koło wokalne,
  • koło przyrodnicze,
  • koło kulinarne,
  • koło plastyczne,
  • koło redakcyjne.
 • Przynależność do 20 i 21 DH ZHP „NS".
  Dodatkowo prowadzimy zajęcia usprawniające słuch, wzrok.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
i z niepełnosprawnoscią sprzężoną. Dzięki ogromnej przychylności wielu ludzi dobrej woli nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych imprezach, wycieczkach, rajdach, zlotach, koncertach. Zaspokajane są ich potrzeby: aktywności, samodzielności, samorealizacji i uznania społecznego.

W kontaktach ze środowiskiem nasze dzieci uczą się przełamywania barier oraz podnoszenia poczucia własnej wartości.

Posiadamy bogatą, dobrze wyposażoną bazę lokalową:

 • Świetlica/jadalnia,
 • Gabinet pedagoga szkolnego,
 • Sala ćwiczeń,
 • Sala rehabilitacji,
 • Sala Integracji Sensorycznej,
 • Sala matematyczno-przyrodnicza,
 • Sala humanistyczna,
 • Sala edukacyjno-terapeutyczna,
 • Sala edukacji wczesnoszkolnej,
 • Gabinet logopedyczny,
 • Sala informatyczna,
 • Biblioteka,
 • Gabinet psychologa,
 • Sala Biofeedbeck,
 • Sala gimnastyczna,
 • Magazyn sportowy.

Mocne strony naszej placówki:

 • Placówka istnieje 40 lat, wypracowane zostały tradycje i zwyczaje;
 • Lokalizacja w centrum miasta;
 • Teren placówki jest zadbany i dobrze utrzymany;
 • Placówka bezpieczna i przyjazna uczniom;
 • Nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych i rewalidacyjnych ułatwiające realizację procesu dydaktyczno- wychowawczo- terapeutycznego, zapewniające wielozmysłowe poznawanie rzeczywistości oraz stymulujące rozwój zaburzonych funkcji;
 • Wszechstronna opieka pedagogiczna i terapeutyczna;
 • Indywidualizacja pracy z dzieckiem;
 • Rozwijanie umiejętności, potrzebnych w życiu poprzez różnorodne formy zajęć praktycznych;
 • Opieka pielęgniarska nad uczniem;
 • Opieka i zajęcia ogólnorozwojowe w świetlicy szkolnej oraz w grupach wychowawczych w internacie;
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych;
 • Zatrudnieni w Ośrodku pracownicy pedagogiczni posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, które systematycznie podwyższają;
 • Podejmowanie działań mających na celu podwyższenie jakości pracy Ośrodka oraz promowania go w środowisku lokalnym
  i dalszym;
 • Wychowanie uczniów w duchu poszanowania zasad współżycia społecznego;
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
 • Integracja ze środowiskiem lokalnym;
 • Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia;
 • W Ośrodku panują przyjazne relacje, które kształtują atmosferę pracy;
 • Przeprowadzane remonty i modernizacje znacznie podnoszą standard nauki i wypoczynku naszych wychowanków.