O NAS


 

„Moje przedszkole to mój drugi dom,

                                                         bo stawia na Mnie

                                                                              na moje szczęśliwe dzieciństwo

                                                                                  i na mój wszechstronny rozwój”.

 

    Przedszkole „Iskierka” rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2020 roku. Do placówki uczęszczają dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.   
    
     Dysponujemy trzema przestrzennymi salami zajęć (do każdej przynależy łazienka), przystosowanymi do potrzeb dzieci, pomieszczeniami: medycznym, socjalnym, zapleczem gastronomicznym oraz szatnią. Przedszkole wyposażone jest nie tylko w nowoczesny sprzęt taki jak: projektory, tablice interaktywne, laptopy, dywan sensoryczny, świecącą kostkę, ale również w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Meble, kąciki zainteresowań zachęcają do swobodnej zabawy i twórczej aktywności. Ogród przedszkolny z placem zabaw dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole działa w godzinach od 7:30 do 15:30.

    Priorytetowym celem naszych działań jest osiągnięcie przez dzieci jak największej samodzielności w codziennych czynnościach oraz rozbudzenie wiary we własne możliwości. Uczymy dzieci funkcjonowania w grupie, motywujemy do wspólnej aktywności.  

    Wielokierunkowo wykwalifikowana kadra oferuje pro­fe­sjo­nalną opiekę dzie­ciom o spe­cjal­nych potrzebach edu­ka­cyj­nych. To wszystko odbywa się w małych grupach liczących do 4. Osób. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela oraz pomoc nauczyciela. Dzieci objęte są wszech­stronną pracą edu­ka­cyjną, logopedyczną, tera­peu­tyczną i rewa­li­da­cyjną. Wczesna stymulacja prowadzona w ramach Wczesnego Wspomagania organizowanego w naszej placówce, pozwala kompensować deficyty i pozytywnie wpływa na roz­wój każdego dziecka. Indywidualizacja oddziaływań, podmiotowe traktowanie każdego dziecka, pozwala na wnikliwą diagnozę i planowanie skutecznych oddziaływań. Integrujemy proces wychowania i edukacji we współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków.

   W oddziałach specjalnych prowadzone są różnorodne zajęcia rozwijające zaradność, umiejętności poznawcze, niwelujące niewłaściwe zachowania, wzmacniające umiejętności społeczne. Preferujemy twórcze metody pracy: metoda ośrodków pracy, metoda Knillów, sensoplastyka, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, integracja sensoryczna, metoda porannego kręgu.

   Placówka stawia na kontakty z domem rodzinnym dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania (postaw w oddziaływaniu) oraz edukacji dzieci.

   Miejskie Przedszkole nr 5 „Iskierka” to miejsce, gdzie każde dziecko może czuć się kochane, akceptowane, szczęśliwe… A dzięki temu ma szansę być otwartym, kreatywnym i twórczym człowiekiem..

 

 

 

1. Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 "ISKIERKA"

2. Statut Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 w SOSW w Dęblinie