Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski jest w świetle obowiązującego prawa jednym z organów szkoły, niezależnym od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych.

Powołanie Samorządu Uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku. Zgodnie z jej zapisem Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratycznych wyborach wyłaniająswoich przedstawicieli zasiadających w organach SU.

Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur. Zarząd Samorządu Uczniowskiego reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców i administracji oświatowej. Członkowie Samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać problemy uczniów a także podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Rolę doradcy spełniają opiekunowie Samorządu, wybrani przez uczniów spośród nauczycieli szkoły.

W naszej placówce samorządność uczniowska ma wieloletnią tradycję. Działalność opiera się głównie na tworzonym co roku Planie Pracy Samorządu Uczniowskiego, który jest opracowywany z pomocą opiekunów i zatwierdzany podczas Zarządu SU.

Do corocznych przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd należą między innymi:

  • przeprowadzenie zabawy otrzęsinowej połączonej z pasowaniem na ucznia,
  • przygotowanie własnoręcznie wykonanych upominków dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  • nadzorowanie konkursu na Super Klasę,
  • przeprowadzenie zbiórki charytatywnej dla ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza",
  • współudział w zorganizowaniu zabawy andrzejkowej,
  • przeprowadzenie poczty walentynkowej,
  • organizowanie licznych konkursów,
  • uczestniczenie w przygotowaniach szkolnych imprez,
  • uaktualnianie gazetki ściennej SU.

Działalność Samorządu ma nieocenione znaczenie dla rozwoju społecznego naszych uczniów. Dzięki pracy na rzecz społeczności szkolnej uczą się oni efektywnego współdziałania, myślenia w kategoriach wspólnego dobra, realnego planowania działań i odpowiedzialności za własne decyzje. Samorządność szkolna to przecież nic innego jak stopniowe wdrażanie młodych ludzi do prawidłowego funkcjonowania w sferze publicznej poprzez wpajanie zachowań prospołecznych i zasad demokratycznych.

 

WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W roku szkolnym 2022/2023

W głosowaniu największą liczbę głosów otrzymali:

Maciej Goluch - przewodniczący

Jan Staluszka - zastępca

Olek Boichiuk - sekretarz

Monika Beczek - skarbnik

Uczniowie dokonali również wyboru opiekunów Samorządu.

Zostali nimi:

p. Małgorzata Bartman

p. Paweł Jaraszek

p. Ilona Skalińska

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

.

W dniu 15 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Opiekunami samorządu zostali p. Małgorzata Bartman, p. Paweł Jaraszek, p. Ilona Skalińska.
Wybrani do Samorządu Uczniowskiego zostali przewodniczący Maciej Goluch, zastępca Jan Staluszka, skarbnik Monika Beczek i...

.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Bezpieczne wakacje

 

Animacja "Bezpieczne wakacje" została wykonana przez członków Samorządu Uczniowskiego na zajęciach informatyki oraz koła informatycznego w programie Pivot Animator. Jest to program do tworzenia animacji poklatkowych. Tak jak w telewizyjnych bajkach. Animowanie "patyczaka" i wprawianie...

.

DZIEŃ MATKI

PREZENTACJA


                               

.

.