Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1


Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe lub niepełnosprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i inna niepełnosprawność).

Szkoła Podstawowa obejmuje nauczaniem dzieci na dwóch poziomach:
a) klasy dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim
b) zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Ponadto uczeń Szkoły Podstawowej może starać się o przyjęcie do Internatu.
Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie odbywa się przez cały rok szkolny.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Niepodległości 8
08-530 Dęblin
tel. 81/883-00-17- Sekretariat Ośrodka
e-mail: sosw@deblin.pl

sosw.deblin.pl

 

Wymagane dokumenty
do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dęblinie

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub niepełnosprawność sprzężoną.
 2. Podanie SP nr 1 + RODO do dyrektora podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego (Załącznik 1)
 3. Wniosek do Burmistrza/ organ prowadzący SOSW w Dęblinie (Załącznik 2)dla kandydatów z powiatu Ryki lub Wniosek do Starostwa zgodnego z miejscem zamieszkania kandydata z innego powiatu (Załącznik 2a)
 4. Świadectwo szkolne (nie dotyczy kandydatów do kl. I )
 5. Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL
 6. Podanie o przyjęcie do internatu + RODO - dla uczniów ubiegających się o internat (Załącznik 3)
 7. Karta zdrowia ucznia i dokumentacja medyczna w przypadku leczenia specjalistycznego
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada)
 9. Odpis arkusza ocen
 10. Opinia nauczyciela o uczniu
 11. 2 fotografie

 

 


 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE


Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną organizowane są w naszym Ośrodku od września 1998r. formie zajęć indywidualnych.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie choć minimalnej niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym osób głęboko niepełnosprawnych.
Zajęcia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim odbywają się według opracowanych dla każdego uczestnika i dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno- Wychowawczych. 

Podstawą przyjęcia na indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze  w naszym Ośrodku jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w formie indywidualnej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Nabór dzieci odbywa się przez cały rok szkolny.

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o organizację indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Niepodległości 8
08-530 Dęblin
tel. 81/883-00-17- Sekretariat Ośrodka
e-mail: sosw@deblin.pl

sosw.deblin.pl

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U z 2014r.poz.1157)

Wymagane dokumenty:

– wniosek do pobrania w sekretariacie Ośrodka oraz na stronie internetowej 
- orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Orzeczenie wraz z wnioskiem należy złożyć w sekretariacie Ośrodka.

Nauczanie indywidualne realizowane będzie po uzgodnieniu przydziału ilości godzin nauczania indywidualnego z organem prowadzącym placówkę.


Przejdź do góry