Rekrutacja

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1


Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe lub niepełnosprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i inna niepełnosprawność).

Szkoła Podstawowa obejmuje nauczaniem dzieci na dwóch poziomach:
a) klasy dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim
b) zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Ponadto uczeń Szkoły Podstawowej może starać się o przyjęcie do Internatu.
Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie odbywa się przez cały rok szkolny.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Niepodległości 8
08-530 Dęblin
tel. 81/883-00-17- Sekretariat Ośrodka
e-mail: sosw@deblin.pl

sosw.deblin.pl

 

Wymagane dokumenty
do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dęblinie

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub niepełnosprawność sprzężoną.
 2. Podanie SP nr 1 do dyrektora podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego (Załącznik 1)
 3. Wniosek do Burmistrza/ organ prowadzący SOSW w Dęblinie (Załącznik 2)dla kandydatów z powiatu Ryki lub Wniosek do Starostwa zgodnego z miejscem zamieszkania kandydata z innego powiatu (Załącznik 2a)
 4. Świadectwo szkolne (nie dotyczy kandydatów do kl. I )
 5. Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL
 6. Podanie o przyjęcie do internatu - dla uczniów ubiegających się o internat (Załącznik 3)
 7. Karta zdrowia ucznia i dokumentacja medyczna w przypadku leczenia specjalistycznego
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada)
 9. Odpis arkusza ocen
 10. Opinia nauczyciela o uczniu
 11. 2 fotografie

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 5 "ISKIERKA"


Przedszkole „Iskierka” rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2020 roku. Do placówki uczęszczają dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nabór do przedszkola odbywa się na podstawie: wniosku rodziców (prawnych opiekunów).
Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok w miarę posiadanych miejsc.

Priorytetowym celem naszych działań jest osiągnięcie przez dzieci jak największej samodzielności w codziennych czynnościach oraz rozbudzenie wiary we własne możliwości. Uczymy dzieci funkcjonowania w grupie, motywujemy do wspólnej aktywności.  

    Wielokierunkowo wykwalifikowana kadra oferuje pro­fe­sjo­nalną opiekę dzie­ciom o spe­cjal­nych potrzebach edu­ka­cyj­nych. To wszystko odbywa się w małych grupach liczących do 4. Osób. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela oraz pomoc nauczyciela. Dzieci objęte są wszech­stronną pracą edu­ka­cyjną, logopedyczną, tera­peu­tyczną i rewa­li­da­cyjną. Wczesna stymulacja prowadzona w ramach Wczesnego Wspomagania organizowanego w naszej placówce, pozwala kompensować deficyty i pozytywnie wpływa na roz­wój każdego dziecka. Indywidualizacja oddziaływań, podmiotowe traktowanie każdego dziecka, pozwala na wnikliwą diagnozę i planowanie skutecznych oddziaływań. Integrujemy proces wychowania i edukacji we współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków.

   W oddziałach specjalnych prowadzone są różnorodne zajęcia rozwijające zaradność, umiejętności poznawcze, niwelujące niewłaściwe zachowania, wzmacniające umiejętności społeczne. Preferujemy twórcze metody pracy: metoda ośrodków pracy, metoda Knillów, sensoplastyka, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, integracja sensoryczna, metoda porannego kręgu.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie
w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 


   

1.Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 5 „ISKIERKA”  w Dęblinie

 

 


INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE


Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną organizowane są w naszym Ośrodku od września 1998r. formie zajęć indywidualnych.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie choć minimalnej niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym osób głęboko niepełnosprawnych.
Zajęcia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim odbywają się według opracowanych dla każdego uczestnika i dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno- Wychowawczych. 

Podstawą przyjęcia na indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze  w naszym Ośrodku jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w formie indywidualnej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Nabór dzieci odbywa się przez cały rok szkolny.

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o organizację indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Niepodległości 8
08-530 Dęblin
tel. 81/883-00-17- Sekretariat Ośrodka
e-mail: sosw@deblin.pl

sosw.deblin.pl

 


 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU


Zajęciami specjalistycznymi w ramach WWR obejmujemy  dzieci od urodzenia do rozpoczęcia edukacji w szkole.
Zajęcia organizowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wymiar zajęć wynosi 8 godzin miesięcznie.

Dzieci otrzymują wsparcie w zakresie:

 •      Fizjoterapii
 •      Integracji Sensorycznej
 •      Logopedii
 •      Terapii pedagogicznej i psychologicznej
 •      Surdoterapii
 •      Tyfloterapii
 •      Psychoterapii

       Te wielospecjalistyczne zajęcia mają na celu stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego.
       Zespół Wczesnego Wspomagania to wysoko wykwalifikowana kadra, która dokonuje diagnozy potrzeb psychofizycznych i opracowuje indywidualny program dla dziecka.
      Drodzy Rodzice pamiętajmy, że stymulacja sfer rozwojowych skutkuje zmniejszeniem opóźnień i jest szansą dla dziecka na lepsze funkcjonowanie.

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o organizację zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju

 

 


GRUPY WYCHOWAWCZE W INTERNACIE


Internat Ośrodka obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Internat spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze i rewalidacyjne. W okresie nauki szkolnej staje się dla wielu uczniów drugim domem. Wychowankowie pracują w grupach wychowawczych. Podczas pobytu w internacie wychowankowie mają zapewnione zakwaterowania, wyżywienie, uczą się prac samoobsługowych, systematyczności, wdrażają do prawidłowego dbania o higienę osobistą, nawiązują relacje interpersonalne, nabywają umiejętności społecznie akceptowane polegające na  współdziałaniu w grupie społecznej. Wychowankowie kształtują w sobie poczucie wzajemnego szacunku, umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach. W internacie prowadzone są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, konkursy i zabawy. Dzieci mogą rozwijać swoje zdolności w różnorodnych kołach zainteresowań. Opiekę nad wychowankami w internacie sprawuje przyjazna i życzliwa, w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Naszą mocną stroną jest integracja ze środowiskiem poprzez turystykę i rekreację, udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.
Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Wychowankowie kwaterowani są w internacie od niedzieli (godz.17.00) do piątku (godz.16.30)

 

Podanie o przyjęcvie do internatu


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata i ma na celu przygotowanie młodzieży do dorosłego życia, radzenia sobie w codziennym funkcjonowaniu, zarówno w życiu rodzinnym jak i społecznym. Ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie umiejętności, które w przyszłości wesprą aktywizację zawodową absolwentów szkoły.

 


 Podanie o przyjęcie do SPdP