Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja


OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1


Podstawą przyjęcia ucznia do Szkoły Podstawowej nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe lub niepełnosprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe i inna niepełnosprawność).

Szkoła Podstawowa obejmuje nauczaniem dzieci na dwóch poziomach:
a) klasy dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim
b) zespoły edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Ponadto uczeń Szkoły Podstawowej może starać się o przyjęcie do Internatu.
Nabór uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie odbywa się przez cały rok szkolny.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Niepodległości 8
08-530 Dęblin
tel. 81/883-00-17- Sekretariat Ośrodka
e-mail: sosw@deblin.pl

sosw.deblin.pl

 

Wymagane dokumenty
do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dęblinie

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub niepełnosprawność sprzężoną.
 2. Podanie SP nr 1 do dyrektora podpisane przez rodzica, opiekuna prawnego (Załącznik 1)
 3. Wniosek do Burmistrza/ organ prowadzący SOSW w Dęblinie (Załącznik 2)dla kandydatów z powiatu Ryki lub Wniosek do Starostwa zgodnego z miejscem zamieszkania kandydata z innego powiatu (Załącznik 2a)
 4. Świadectwo szkolne (nie dotyczy kandydatów do kl. I )
 5. Odpis aktu urodzenia z potwierdzonym miejscem zameldowania i numerem PESEL
 6. Podanie o przyjęcie do internatu - dla uczniów ubiegających się o internat (Załącznik 3)
 7. Karta zdrowia ucznia i dokumentacja medyczna w przypadku leczenia specjalistycznego
 8. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada)
 9. Odpis arkusza ocen
 10. Opinia nauczyciela o uczniu
 11. 2 fotografie

 

 


ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE


Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną organizowane są w naszym Ośrodku od września 1998r. formie zajęć indywidualnych.
Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie choć minimalnej niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym osób głęboko niepełnosprawnych.
Zajęcia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim odbywają się według opracowanych dla każdego uczestnika i dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno- Wychowawczych. 

Podstawą przyjęcia na indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze  w naszym Ośrodku jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w formie indywidualnej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Nabór dzieci odbywa się przez cały rok szkolny.

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o organizację indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Niepodległości 8
08-530 Dęblin
tel. 81/883-00-17- Sekretariat Ośrodka
e-mail: sosw@deblin.pl

sosw.deblin.pl

 


 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU


Rozszerzamy naszą ofertę o w/w pomoc dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia edukacji w szkole.

Specjaliści oczekują na dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie:

 •      Fizjoterapii
 •      Integracji Sensorycznej
 •      Logopedii
 •      Terapii pedagogicznej i psychologicznej
 •      Surdoterapii
 •      Tyfloterapii

       Te wielospecjalistyczne zajęcia mają na celu stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego. Zajęcia organizowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin miesięcznie.
       Zespół Wczesnego Wspomagania to wysoko wykwalifikowana kadra, która dokonuje diagnozy potrzeb psychofizycznych i opracowuje indywidualny program dla dziecka.
      Drodzy Rodzice pamiętajmy, że stymulacja sfer rozwojowych skutkuje zmniejszeniem opóźnień i jest szansą dla dziecka na lepsze funkcjonowanie.

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o organizację zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju

 

 

 


INTERNAT


Internat Ośrodka obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Internat spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze i rewalidacyjne. W okresie nauki szkolnej staje się dla wielu uczniów drugim domem. Wychowankowie podzieleni są na 3 grupy wychowawcze. Całodobowy pobyt w internacie poza zapewnieniem zakwaterowania uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania w grupie społecznej. Wychowankowie kształtują w sobie poczucie wzajemnego szacunku, umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach. W internacie prowadzone są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, konkursy i zabawy. Dzieci mogą rozwijać swoje zdolności w różnorodnych kołach zainteresowań. Opiekę nad wychowankami w internacie sprawuje przyjazna i życzliwa, w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Naszą mocną stroną jest integracja ze środowiskiem poprzez turystykę i rekreację, udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.
Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.

Podanie o przyjęcvie do internatu


                                             


Przejdź do góry