Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

 

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

 1. Administrator  Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie  jest: dyrektor Beata Kursa

 

Adres: 08-530 Dęblin ul. Niepodległości 8

Kontakt: tel. 81 8830-017 – sekretariat , sosw@deblin.pl


  2.
Inspektor Ochrony Danych

 

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: iod@rodokontakt.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie  odbywa się  w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.

 

4. Mówiąc o danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj  danych niezależnie od ich postaci: papierowej czyelektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

a)      do dostępu do swoich danych;

b)      do sprostowania swoich danych;

c)       do usunięcia swoich danych;

d)      do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e)      do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

f)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

 

 

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Klauzula udzielenia zgody

2019-01-10

Klauzula udzielenia zgody

przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

                                                                         

Dęblin, ………………….………..

 data

Oświadczam, że:

 

1.…………………………………………….....jestem rodzicem/opiekunem prawnym* ………………………………………………............

      Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna                                                                            Imię i nazwisko dziecka
                                                                                            

2. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora (SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie) i  z przysługującymi mi  oraz mojemu dziecku prawami  względem danych osobowych.

 

                                                   ……………………
Podpis                      

                                                                                                                                                           

3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na publikację imienia, nazwiska mojego dziecka  w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora 

                                                                                                                                                                   …………………………
Podpis                      

                                                                                                                                                                                                                                   Podpis   
3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*   na rejestracje i  publikację  wizerunku mojego dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora


                                                                                                 …………………………
Podpis                      

                                                                                                                                                                                                                                   

                                   

4. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*     na publikację  imienia, nazwiska dziecka w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych 

                                                                                                                                                                   …………………………  
Podpis                    

                                                                                                                                                                                                                                 

                                  

 

6. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na rejestrację i publikację  wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych elektronicznych jego materiałach informacyjnych 

 

                                                                                                                                                                   ………………………… 
Podpis                     

                                                                                                                                                                                                                                    

                                   

7. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  aby Administrator komunikował się ze mną  elektronicznie poprzez:

telefon/SMS*  na  nr   ………………………………..……  e-mail* ………………………………………………

 e-PUAP    …………………………………………..…………..

 Zgoda  obejmuje   doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

                                                                                                                                                                   ………………………… 
Podpis                     

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

*  niepotrzebne skreślić

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Czytaj więcej o: Klauzula udzielenia zgody

Klauzula informacyjna

2019-01-10

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

Administratorem danych osobowych jest  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Dęblinie, ul. Niepodległości 8, 08-530 Dęblin, tel. 81 88 30 017, e-mail: sosw@deblin.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi takimi jak m.in.: apele, konkursy, zawody sportowe, uroczystości  w następujących celach:

 

1)      publikacja imienia, nazwiska dziecka  na gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora

 

2)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora

3)      publikacja imienia, nazwiska dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych  

 

4)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych jego elektronicznych materiałach informacyjnych  

 

5)      umożliwienia Administratorowi komunikacji elektronicznej z Panem/Panią tj. telefonicznie i/lub przez e-mail i/lub przez e-PUAP

 

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych jest udzielnie przez Panią/Pana zgody  na wskazane powyżej cele przetwarzania jako  rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane  wyłącznie uprawnionym  z mocy prawa instytucjom

 

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez   następujący czas:

 • w formie tradycyjnej w gazetkach ściennych/gablotach  i innych materiałach drukowanych 100 lat
 • w formie elektronicznej  na stronie internetowej  i innych materiałach elektronicznych 100 lat

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE

Przysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych:

a) do dostępu ,  b) do sprostowania , c)  do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie gdy  obowiązywała e) do usunięcia f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych  jest całkowicie dobrowolne,ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane  cele przetwarzania. Brak Pani/Pana  zgody  na dany cel przetwarzania uniemożliwia   jego realizację np. publikację wizerunku czy imienia i nazwiska dziecka nawet jeśli zostanie laureatem konkursu     

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

 

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna


Przejdź do góry