Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

Najważniejsze informacje dot. przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018

 

Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:

 

 1. Administrator  Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych  (ADO) w  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie  jest: dyrektor Beata Kursa

 

Adres: 08-530 Dęblin ul. Niepodległości 8

Kontakt: tel. 81 8830-017 – sekretariat , sosw@deblin.pl


  2.
Inspektor Ochrony Danych

 

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Dane kontaktowe inspektora:  e-mail: iod@rodokontakt.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie  odbywa się  w ściśle określonych celach,  zgodnie z prawem w jednej lub kilku poniżej opisanych sytuacjach:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
 • o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
 • jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • za wyraźną zgodą danej osoby.

 

4. Mówiąc o danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie należy rozumieć  wszystkie zgromadzone  tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj  danych niezależnie od ich postaci: papierowej czyelektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i warunkowany jest przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie na ich wniosek.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:

a)      do dostępu do swoich danych;

b)      do sprostowania swoich danych;

c)       do usunięcia swoich danych;

d)      do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

e)      do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

f)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie,   które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE .

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe, przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym

 

 

Podstawa prawna UE:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

 

Podstawa prawna PL:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm

 

 

 

 

 

 

Artykuły

Ogólna klauzula informacyjna

2020-02-18

Ogólna klauzula informacyjna

 1. Administratorem  Danych Osobowych  jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie, Adres: ul. Niepodległości 8, 08-530 Dęblin,                                                   Kontakt: tel.: 81 883 00 17, e-mail: sosw@deblin.pl                 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie prawo oświatowe i innych właściwych przepisach dziedzinowych.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i  (art.9 ust. 2 lit. b) RODO) 
  2. niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  3. zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  4. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO)
  5. niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu oraz organowi nadzorczemu.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
  1. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną – od 5 do 10 lat
  2. dla przetwarzania w celu wykonania umowy - przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną – od 5 do 50 lat
  3. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania
  4. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów
  5. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  1. do dostępu do swoich danych;
  2. do sprostowania swoich danych;
  3. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  4. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

 1. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania;
 2. do usunięcia danych.

W przypadku przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy i przy ich automatycznym przetwarzaniu przysługuje prawo do przeniesienia danych.

 1. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Odpowiednie przepisy szczegółowe - m.in. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

Czytaj więcej o: Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula udzielenia zgody

2019-01-10

Klauzula udzielenia zgody

przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

                                                                         

Dęblin, ………………….………..

 data

Oświadczam, że:

 

1.…………………………………………….....jestem rodzicem/opiekunem prawnym* ………………………………………………............

      Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna                                                                            Imię i nazwisko dziecka
                                                                                            

2. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną Administratora (SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie) i  z przysługującymi mi  oraz mojemu dziecku prawami  względem danych osobowych.

 

                                                   ……………………
Podpis                      

                                                                                                                                                           

3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na publikację imienia, nazwiska mojego dziecka  w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora 

                                                                                                                                                                   …………………………
Podpis                      

                                                                                                                                                                                                                                   Podpis   
3. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*   na rejestracje i  publikację  wizerunku mojego dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora


                                                                                                 …………………………
Podpis                      

                                                                                                                                                                                                                                   

                                   

4. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*     na publikację  imienia, nazwiska dziecka w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych 

                                                                                                                                                                   …………………………  
Podpis                    

                                                                                                                                                                                                                                 

                                  

 

6. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  na rejestrację i publikację  wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych elektronicznych jego materiałach informacyjnych 

 

                                                                                                                                                                   ………………………… 
Podpis                     

                                                                                                                                                                                                                                    

                                   

7. WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY*  aby Administrator komunikował się ze mną  elektronicznie poprzez:

telefon/SMS*  na  nr   ………………………………..……  e-mail* ………………………………………………

 e-PUAP    …………………………………………..…………..

 Zgoda  obejmuje   doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

                                                                                                                                                                   ………………………… 
Podpis                     

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

*  niepotrzebne skreślić

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Czytaj więcej o: Klauzula udzielenia zgody

Klauzula informacyjna

2019-01-10

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych: imię, nazwisko, wizerunek  dziecka i  komunikacja elektroniczna z  rodzicem/opiekunem prawnym

Administratorem danych osobowych jest  SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Dęblinie, ul. Niepodległości 8, 08-530 Dęblin, tel. 81 88 30 017, e-mail: sosw@deblin.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe:  iod@rodokontakt.pl

Dane osobowe  będą przetwarzane przez Administratora w  związku z wydarzeniami szkolnymi i pozaszkolnymi takimi jak m.in.: apele, konkursy, zawody sportowe, uroczystości  w następujących celach:

 

1)      publikacja imienia, nazwiska dziecka  na gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach informacyjnych Administratora

 

2)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka w gazetkach ściennych/gablotach na terenie szkoły i w innych drukowanych materiałach Administratora

3)      publikacja imienia, nazwiska dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora  i w innych jego  elektronicznych materiałach informacyjnych  

 

4)      rejestracja i publikacja wizerunku dziecka  w formie elektronicznej   na stronie  internetowej Administratora i w innych jego elektronicznych materiałach informacyjnych  

 

5)      umożliwienia Administratorowi komunikacji elektronicznej z Panem/Panią tj. telefonicznie i/lub przez e-mail i/lub przez e-PUAP

 

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych osobowych jest udzielnie przez Panią/Pana zgody  na wskazane powyżej cele przetwarzania jako  rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

Dane osobowe mogą zostać przekazane  wyłącznie uprawnionym  z mocy prawa instytucjom

 

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez   następujący czas:

 • w formie tradycyjnej w gazetkach ściennych/gablotach  i innych materiałach drukowanych 100 lat
 • w formie elektronicznej  na stronie internetowej  i innych materiałach elektronicznych 100 lat

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą wykorzystywane do profilowania

Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE

Przysługują Pani/Panu  następujące prawa względem podanych danych osobowych:

a) do dostępu ,  b) do sprostowania , c)  do ograniczenia przetwarzania, d) do wycofania zgody w dowolnym momencie - wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie gdy  obowiązywała e) do usunięcia f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych  jest całkowicie dobrowolne,ale Administrator potrzebuje tych danych, aby zrealizować wskazane  cele przetwarzania. Brak Pani/Pana  zgody  na dany cel przetwarzania uniemożliwia   jego realizację np. publikację wizerunku czy imienia i nazwiska dziecka nawet jeśli zostanie laureatem konkursu     

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    - tzw. RODO
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

 

Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna


Przejdź do góry