Oferta edukacyjna

 

OFERTA EDUKACYJNA SOSW W DĘBLINIE

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Szkoła Podstawowa nr 1 kieruje swoją ofertę edukacyjną do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

Nauczanie w szkole zarówno w I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I - III , jak i w II etapie – kl. IV- VIII odbywa się na dwóch poziomach:
a) W klasach dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim. Praca w małolicznych klasach pozwala na indywidualizację nauczania, dostosowanie wymagań.
Jest szansą na integrację społeczną, zdobycie wiedzy pod okiem zespołu specjalistów.
b) W zespołach edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym
i znacznym. Praca w oddziałach 4-8 osobowych bazuje na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. Niewielka liczba uczniów w klasie daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia.

Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów.

Sale, w których uczą się nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne
i sprzęt multimedialny. Do dyspozycji uczniów jest także sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sale integracji sensorycznej oraz rehabilitacji, sala doświadczania świata, gabinet EEG Biofeedback, biblioteka szkolna, gabinet logopedyczny, sale rewalidacyjne, świetlica i stołówka, plac zabaw i boisko szkolne.

Stwarzamy dzieciom możliwość płynnego przejścia poprzez wszystkie etapy edukacyjne. Wsparciem dla wychowanków są: pedagog szkolny i psycholog.
Na każdym etapie edukacyjnym istnieje możliwość jego przedłużenia: I etap -  o jeden rok, II etap - o dwa lata, III - etap - o jeden etap.
Staramy się, aby nasi uczniowie mogli w sposób atrakcyjny i wartościowy spędzać czas wolny. Charakter zajęć pozalekcyjnych wynika z zainteresowań uczniów.

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany podczas codziennych zajęć edukacyjnych wspomagany jest (zgodnie
z indywidualnymi potrzebami), zajęciami rewalidacyjnymi.

Oferujemy:

- gimnastykę korekcyjną,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
- usprawnianie mowy,
- terapię pedagogiczną, elementy socjoterapii, biblioterapię, integrację sensoryczną, terapię EEG Biofeedback,
- wszechstronny rozwój poprzez udział w kołach zainteresowań, organizacjach szkolnych, zajęciach sportowo- rekreacyjnych i innych zajęciach wspomagających.

Nasi nauczyciele to kadra w pełni wykształcona, wykwalifikowana i przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauka trwa 3 lata i ma na celu przygotowanie młodzieży do dorosłego życia, radzenia sobie w codziennym funkcjonowaniu, zarówno w życiu rodzinnym jak i społecznym. Ważnym elementem kształcenia jest rozwijanie umiejętności, które w przyszłości wesprą aktywizację zawodową absolwentów szkoły.

 

MIESJKIE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 5 "ISKIERKA"

Przedszkole „Iskierka” rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2020 roku. Do placówki uczęszczają dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.   
    
     Dysponujemy trzema przestrzennymi salami zajęć (do każdej przynależy łazienka), przystosowanymi do potrzeb dzieci, pomieszczeniami: medycznym, socjalnym, zapleczem gastronomicznym oraz szatnią. Przedszkole wyposażone jest nie tylko w nowoczesny sprzęt taki jak: projektory, tablice interaktywne, laptopy, dywan sensoryczny, świecącą kostkę, ale również w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Meble, kąciki zainteresowań zachęcają do swobodnej zabawy i twórczej aktywności. Ogród przedszkolny z placem zabaw dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole działa w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

    Priorytetowym celem naszych działań jest osiągnięcie przez dzieci jak największej samodzielności w codziennych czynnościach oraz rozbudzenie wiary we własne możliwości. Uczymy dzieci funkcjonowania w grupie, motywujemy do wspólnej aktywności.  

    Wielokierunkowo wykwalifikowana kadra oferuje pro­fe­sjo­nalną opiekę dzie­ciom o spe­cjal­nych potrzebach edu­ka­cyj­nych. To wszystko odbywa się w małych grupach liczących do 4. Osób. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela oraz pomoc nauczyciela. Dzieci objęte są wszech­stronną pracą edu­ka­cyjną, logopedyczną, tera­peu­tyczną i rewa­li­da­cyjną. Wczesna stymulacja prowadzona w ramach Wczesnego Wspomagania organizowanego w naszej placówce, pozwala kompensować deficyty i pozytywnie wpływa na roz­wój każdego dziecka. Indywidualizacja oddziaływań, podmiotowe traktowanie każdego dziecka, pozwala na wnikliwą diagnozę i planowanie skutecznych oddziaływań. Integrujemy proces wychowania i edukacji we współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków.

 

   W oddziałach specjalnych prowadzone są różnorodne zajęcia rozwijające zaradność, umiejętności poznawcze, niwelujące niewłaściwe zachowania, wzmacniające umiejętności społeczne. Preferujemy twórcze metody pracy: metoda ośrodków pracy, metoda Knillów, sensoplastyka, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, integracja sensoryczna, metoda porannego kręgu.

 

   Placówka stawia na kontakty z domem rodzinnym dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania (postaw
w oddziaływaniu) oraz edukacji dzieci.

 

   Miejskie Przedszkole nr 5 „Iskierka” to miejsce, gdzie każde dziecko może czuć się kochane, akceptowane, szczęśliwe… A dzięki temu ma szansę być otwartym, kreatywnym i twórczym człowiekiem..

 

 

WWR

Rozszerzamy naszą ofertę o w/w pomoc dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia edukacji w szkole.

Specjaliści oczekują na dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie:

 •      Fizjoterapii
 •      Integracji Sensorycznej
 •      Logopedii
 •      Terapii pedagogicznej i psychologicznej
 •      Surdoterapii
 •      Tyfloterapii

       Te wielospecjalistyczne zajęcia mają na celu stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego. Zajęcia organizowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin miesięcznie.
       Zespół Wczesnego Wspomagania to wysoko wykwalifikowana kadra, która dokonuje diagnozy potrzeb psychofizycznych i opracowuje indywidualny program dla dziecka.
      Drodzy Rodzice pamiętajmy, że stymulacja sfer rozwojowych skutkuje zmniejszeniem opóźnień i jest szansą dla dziecka na lepsze funkcjonowanie.

 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną organizowane są w naszym Ośrodku od września 1998 r. w formie zajęć indywidualnych.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju, inspirowanie do poznawania otoczenia oraz samodzielności w  funkcjonowaniu.
Zajęcia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim odbywają się według opracowanych dla każdego uczestnika i dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych obejmujących przede wszystkim:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości danej osoby,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, polisensoryczne poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w formie indywidualnej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Kwalifikowaniem i kierowaniem dzieci i młodzieży na zajęcia zajmują się Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W terapii dzieci i młodzieży głęboko niepełnosprawnych wykorzystujemy następujące metody, techniki i formy pracy:

 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metoda M. i Ch. Knillów,
 • metodę naśladownictwa,
 • metodę samodzielnych doświadczeń,
 • różne formy zabaw plastycznych, m.in. metodę malowania dziesięcioma palcami
 • integrację sensoryczną,
 • muzykoterapię relaksacyjną i aktywną,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • stymulację polisensoryczną wg pór roku "Poranny Krąg"
 • i inne.

Staramy się, by czas spędzony na zajęciach był dla naszych uczestników w miarę możliwości wykorzystany, by prowadzona stymulacja sprawiała przyjemność i dawała pozytywne odczucia naszym podopiecznym, bo nagrodą dla nas - nauczycieli jest zawsze uśmiech dziecka.

 

GRUPY WYCHOWAWCZE W INTERNACIE

Internat Ośrodka obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Internat spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze i rewalidacyjne.W okresie nauki szkolnej staje się dla wielu uczniów drugim domem. Wychowankowie podzieleni są na 3 grupy wychowawcze. Całodobowy pobyt w internacie poza zapewnieniem zakwaterowania uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania w grupie społecznej. Wychowankowie kształtują w sobie poczucie wzajemnego szacunku, umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach. W internacie prowadzone są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, konkursy i zabawy. Dzieci mogą rozwijać swoje zdolności w różnorodnych kołach zainteresowań. Opiekę nad wychowankami
w internacie sprawuje przyjazna i życzliwa, w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Naszą mocną stroną jest integracja ze środowiskiem poprzez turystykę i rekreację, udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.
Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia. Stawka żywieniowa wynosi 10 zł za cztery posiłki dziennie.
Tworzymy profesjonalną, ciepłą i rodzinną atmosferę.