Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna


SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 1 kieruje swoją ofertę edukacyjną do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.

Nauczanie w szkole zarówno w I etapie edukacyjnym obejmującym klasy I - III , jak i w II etapie – kl. IV- VIII odbywa się na dwóch poziomach:
a) W klasach dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim. Praca w nielicznych klasach pozwala na indywidualizację nauczania lepsze poznawanie uczniów.
Jest szansą na integrację społeczną, zdobycie wiedzy pod okiem zespołu specjalistów.
b) W zespołach edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Praca w 6-8 osobowych zespołach opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych. Niewielka liczba uczniów w klasie daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia.
Wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnego rodzaju deficytów.

Sale, w których uczą się nasi uczniowie są kolorowe, wesołe, przyjazne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne. Do dyspozycji uczniów jest także sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata, gabinet EEG Biofeedback, biblioteka szkolna, gabinet logopedyczny, sale rewalidacyjne, świetlica i stołówka, plac zabaw i boisko szkolne.

Stwarzamy dzieciom możliwość płynnego przejścia poprzez wszystkie etapy edukacyjne.
Na każdym etapie edukacyjnym istnieje możliwość jego przedłużenia co najmniej o jeden rok.
Staramy się, aby nasi uczniowie mogli w sposób atrakcyjny i wartościowy spędzić czas wolny. Charakter zajęć pozalekcyjnych wynika z zainteresowań uczniów.

Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany podczas codziennych zajęć edukacyjnych wspomagany jest według indywidualnych potrzeb zajęciami rewalidacyjnymi.

Oferujemy:

- gimnastykę korekcyjną,
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
- usprawnianie mowy,
- terapię pedagogiczną, elementy socjoterapii, biblioterapię, integrację sensoryczną, terapię EEG Biofeedback,
- wszechstronny rozwój poprzez udział w kołach zainteresowań, organizacjach szkolnych, zajęciach sportowo- rekreacyjnych i innych zajęciach wspomagających.

Nasi nauczyciele to kadra w pełni wykształcona, wykwalifikowana i przygotowana do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, systematyczne podnosząca swoje kwalifikacje.

 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną organizowane są w naszym Ośrodku od września 1998 r. formie zajęć indywidualnych.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie choć minimalnej niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym osób głęboko niepełnosprawnych.
Zajęcia z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim odbywają się według opracowanych dla każdego uczestnika i dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno-Wychowawczych obejmujących przede wszystkim:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości danej osoby,
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, polisensoryczne poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w formie indywidualnej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Kwalifikowaniem i kierowaniem dzieci i młodzieży na zajęcia zajmują się Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W terapii dzieci i młodzieży głęboko niepełnosprawnych wykorzystujemy następujące metody, techniki i formy pracy:

 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • metoda M. i Ch. Knillów,
 • metodę naśladownictwa,
 • metodę samodzielnych doświadczeń,
 • różne formy zabaw plastycznych, m.in. metodę malowania dziesięcioma palcami
 • integrację sensoryczną,
 • muzykoterapię relaksacyjną i aktywną,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • stymulację polisensoryczną wg pór roku "Poranny Krąg"
 • i inne.

Staramy się, by czas spędzony na zajęciach był dla naszych uczestników w miarę możliwości wykorzystany, by prowadzona stymulacja sprawiała przyjemność i dawała pozytywne odczucia naszym podopiecznym, bo nagrodą dla nas - nauczycieli jest zawsze uśmiech dziecka.


Przejdź do góry