O NAS

 

 

 

 

/ignis – w języku łacińskim oznacza ogień, płomień/

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych IGNIS w Dęblinie powstało we wrześniu 2007 roku w wyniku przekształcenia Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Leżak. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Leżak w Dęblinie powstało w 2004 roku w wyniku przekształcenia Stowarzyszenia Kulturalnego HOLON z siedzibą w Warszawie.

Zostało powołane, aby nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, chorym, samotnym i w podeszłym wieku. Cel ten realizowany jest poprzez wspieranie rodzin, w szczególności, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzież dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.

Środki finansowe i rzeczowe potrzebne do prowadzonej działalności pozyskiwane są ze składek członków, dotacji, spadków i darowizn osób prywatnych i instytucji, zwłaszcza tych, którzy znają i akceptują prowadzoną działalność Stowarzyszenia. Źródłem finansowania będą też darowizny przekazywane w ramach odpisu 1 %  należnego podatku. Od 19 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego – KRS 0000124230.

Działalność Stowarzyszenia spotyka się z uznaniem wielu instytucji i osób. Stowarzyszenie stara się, aby działalność, która jest adresowana do najbardziej potrzebujących nie gasła, ale stale się rozwijała.

CELE

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjajacych integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej.

4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

5. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

6. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych.

7. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz rehabilitacji osób
    niepełnosprawnych.

8. Działalność na rzecz ochrony środowiska.

9. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.

10. Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania
      między różnymi społecznościami.

11. Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych.

12. Organizowanie domów dziennego pobytu dla niepełnosprawnych.

13. Przybliżanie i promowanie wartości dziedzictwa kulturowego i narodowego wśród osób niepełnosprawnych.

 

ZARZĄD

Marta Czajkowska – prezes

Agnieszka Krasuska – wiceprezes

Katarzyna Gruszczyńska - sekretarz

 

1. Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS

2. Regulamin opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS


3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2019r.

4. Rozliczenie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2019 rok.

5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2019 rok.


6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2020 rok

7. Sprawozdanie merytoryczne z dzialalnosci Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2020r

8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2021r

9. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2021 rok.

10. Rozliczenie IGNIS 2021- wpływy i wydatki

9. Rozliczenie IGNIS 2021- wpływy i wydatki