O NAS

 

 

 

 

/ignis – w języku łacińskim oznacza ogień, płomień/

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych IGNIS w Dęblinie powstało we wrześniu 2007 roku w wyniku przekształcenia Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Leżak. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Leżak w Dęblinie powstało w 2004 roku w wyniku przekształcenia Stowarzyszenia Kulturalnego HOLON z siedzibą w Warszawie.

Zostało powołane, aby nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, chorym, samotnym i w podeszłym wieku. Cel ten realizowany jest poprzez wspieranie rodzin, w szczególności, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, poprzez objęcie dzieci i młodzież dodatkową opieką i wychowaniem, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.

Środki finansowe i rzeczowe potrzebne do prowadzonej działalności pozyskiwane są ze składek członków, dotacji, spadków i darowizn osób prywatnych i instytucji, zwłaszcza tych, którzy znają i akceptują prowadzoną działalność Stowarzyszenia. Źródłem finansowania będą też darowizny przekazywane w ramach odpisu 1 %  należnego podatku. Od 19 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego – KRS 0000124230.

Działalność Stowarzyszenia spotyka się z uznaniem wielu instytucji i osób. Stowarzyszenie stara się, aby działalność, która jest adresowana do najbardziej potrzebujących nie gasła, ale stale się rozwijała.

CELE

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjajacych integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

2. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych.

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej.

4. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

5. Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

6. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych.

7. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu  oraz rehabilitacji osób
    niepełnosprawnych.

8. Działalność na rzecz ochrony środowiska.

9. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie.

10. Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania
      między różnymi społecznościami.

11. Organizowanie i prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych.

12. Organizowanie domów dziennego pobytu dla niepełnosprawnych.

13. Przybliżanie i promowanie wartości dziedzictwa kulturowego i narodowego wśród osób niepełnosprawnych.

 

ZARZĄD

Marta Czajkowska – prezes

Agnieszka Krasuska – wiceprezes

Katarzyna Gruszczyńska - sekretarz

 

1. Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS

2. Regulamin opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS

3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2019r.

4. Rozliczenie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2019 rok.

5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS za 2019 rok.