Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 "Iskierka"


 

 

„Moje przedszkole to mój drugi dom,

                                                         bo stawia na Mnie

                                                                              na moje szczęśliwe dzieciństwo

                                                                                  i na mój wszechstronny rozwój”.

 

    Przedszkole „Iskierka” rozpoczęło swoją działalność od 1 września 2020 roku. Do placówki uczęszczają dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.
     Dysponujemy trzema przestrzennymi salami zajęć (do każdej przynależy łazienka), przystosowanymi do potrzeb dzieci, pomieszczeniami: medycznym, socjalnym, zapleczem gastronomicznym oraz szatnią. Przedszkole wyposażone jest nie tylko w nowoczesny sprzęt taki jak: projektory, tablice interaktywne, laptopy, dywan sensoryczny, świecącą kostkę, ale również w specjalistyczne pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Meble, kąciki zainteresowań zachęcają do swobodnej zabawy i twórczej aktywności. Ogród przedszkolny z placem zabaw dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Przedszkole działa w godzinach od 7:30 do 15:30.

    Priorytetowym celem naszych działań jest osiągnięcie przez dzieci jak największej samodzielności w codziennych czynnościach oraz rozbudzenie wiary we własne możliwości. Uczymy dzieci funkcjonowania w grupie, motywujemy do wspólnej aktywności.  

    Wielokierunkowo wykwalifikowana kadra oferuje pro­fe­sjo­nalną opiekę dzie­ciom o spe­cjal­nych potrzebach edu­ka­cyj­nych. To wszystko odbywa się w małych grupach liczących do 4. Osób. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela oraz pomoc nauczyciela. Dzieci objęte są wszech­stronną pracą edu­ka­cyjną, logopedyczną, tera­peu­tyczną i rewa­li­da­cyjną. Wczesna stymulacja prowadzona w ramach Wczesnego Wspomagania organizowanego w naszej placówce, pozwala kompensować deficyty i pozytywnie wpływa na roz­wój każdego dziecka. Indywidualizacja oddziaływań, podmiotowe traktowanie każdego dziecka, pozwala na wnikliwą diagnozę i planowanie skutecznych oddziaływań. Integrujemy proces wychowania i edukacji we współpracy z rodzicami naszych przedszkolaków.

   W oddziałach specjalnych prowadzone są różnorodne zajęcia rozwijające zaradność, umiejętności poznawcze, niwelujące niewłaściwe zachowania, wzmacniające umiejętności społeczne. Preferujemy twórcze metody pracy: metoda ośrodków pracy, metoda Knillów, sensoplastyka, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, integracja sensoryczna, metoda porannego kręgu.

   Placówka stawia na kontakty z domem rodzinnym dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania (postaw w oddziaływaniu) oraz edukacji dzieci.

   Miejskie Przedszkole nr 5 „Iskierka” to miejsce, gdzie każde dziecko może czuć się kochane, akceptowane, szczęśliwe… A dzięki temu ma szansę być otwartym, kreatywnym i twórczym człowiekiem..

    Staramy się uatrakcyjniać czas naszym przedszkolakom. Wrzesień obfitował w wydarzenia:

  • Dzień Kropki
  • Pierwszy Dzień Jesieni
  • Dzień Przedszkolaka
  • Dzień Chłopaka
  • Spotkanie z funkcjonariuszami policji – Wydział Ruchu Drogowego KP w Rykach.

 

 


 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące pracowników,

wychowanków i ich rodziców w Przedszkolu nr 5 "Iskierka"

w SOSW w Dęblinie

 


 

Uwaga!

 


Nabór do Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 „Iskierka”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie na rok szkolny 2020/2021

Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną).

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej www.sosw.deblin.pl

 

SZANOWNI RODZICE, JUŻ RUSZAMY !

 

Od 1 września 2020
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
są przedszkolakami w nowo otwartym
Miejskim Przedszkolu
 Specjalnym nr 5 "ISKIERKA" w Dęblinie.

 Placówka  działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie.

 

Warunkiem przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, niepełnosprawnością ruchowa w tym z afazją, autyzmem lub niepełnosprawnością  sprzężoną,

maluchy w wieku od 3 do 6 lat ( w wyjątkowych sytuacjach po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku życia).

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie
w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie:
wniosku rodziców (prawnych opiekunów)

Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok w miarę posiadanych miejsc.

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

 

GABINET DYREKTORA 
nr tel.: 81 88-30-635
nr tel. kom.: 726-101-313

 

SEKRETARIAT SOSW
nr tel./fax: 81 88-30-017
Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO
NR 5 „ISKIERKA”  w DĘBLINIE

 

Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 "ISKIERKA"

Statut Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 w SOSW w Dęblinie

 

Artykuły

.

2020-09-08

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Czytaj więcej o: .

WRZESIEŃ

2020-10-20

WRZESIEŃ W PRZEDSZKOLU

 

Czytaj więcej o: WRZESIEŃ


Przejdź do góry